Mind Map Gallery/Vietnamese

From FreeMind

Revision as of 07:09, 15 June 2008 by Dinhtrung (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Trang này tổng hợp các sơ đồ tư duy được viết bằng tiếng Việt.

Trợ giúp cho FreeMind

Đây là sơ đồ tư duy vẽ lại toàn bộ các thao tác và chức năng chính của FreeMind. Dịch bởi Nguyễn Đình Trung <nguyendinhtrung141@gmail.com>.

Freemind-vi.mm

Flash plugin or Javascript are turned off. Activate both and reload to view the mindmap

Personal tools